bóng đá

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai 60 KỲ ĐẾN NGÀY 07/01/2022

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
Ngày
/
Tháng
00 8               1           1     1             1                     1                         1               2       00
01 11                     1 1                 1                   1   2           1     1       1     1             1       01
02 11   1               1 1                           2             1     1               1   1                 1     1     02
03 9                       2               1                 2                         1         1 1         1             03
04 4                         2                         1                                                   1               04
05 14       1           1           1     2       1             1       1     2     1         1     1                     1 05
06 13         1       2       1                           1             1 1   1                   1         1 1 1 1         06
07 6                                                       1 1               1             1                 1       1     07
08 8       1         1           1           1       1                     1                                     1     1   08
09 9                                     1                                     1 1   1       1           1 1       1     1 09
10 5                                             1           1             1     1                             1           10
11 11         1   1 1       1     1     1                     1         1           1         1           1                 11
12 8         1               1                 1                     2           1                 1       1               12
13 6                                   1   1   1                           1               1         1                     13
14 12                     1 1                           2         1 1           2     1     1         1   1                 14
15 15     1       1         1   1 1                             1   1             1       2           1 1       1     1   1 15
16 12           1 1           1 1       1   1     1         1 1   1                   1       1                             16
17 14                       1   1   1   1   2   1     1           1 1           1                     1   1               1 17
18 14   1     2     1     2         1 1   1   1   1                             1                           1 1             18
19 12   1               1             1     1                                 1     1 1   1       1     1 1             1   19
20 10   1       1       1           1                           2                     1 1 1               1                 20
21 11     1   1             1                       1   1             2   1               1               1             1   21
22 8       1                         1                   1 1                                 1                 1         2 22
23 7             1                     1           1                       1         1     1         1                     23
24 7                       1                             1       1   1         1                       1           1       24
25 12             1                           2             1 1     1       1 1                       1       2           1 25
26 7         1 1             1                           1 1               1 1                                             26
27 12                         1 1 1     1 1               1 1         1 1   1         1               1                     27
28 14 1   1         1       1                 1 2     1           1             1               1   2         1             28
29 6   1                       1   1             1             1                       1                                   29
30 7                                                             1         1         1       1     1 1           1         30
31 13                 1         1       1   1       1             1                     1   1       1             1 1   2   31
32 15   1 1     1 1                       2     1 1 1       1   1                         1                   1       1 1   32
33 11                 1   1                           2         1       1 1       1                           1 1     1     33
34 9       1   1             1                   1   1   1           1 1   1                                               34
35 8     2         1               1                         1                                   1       1           1     35
36 12   1                                 1         1   1   1       1     1               1           1 1               2   36
37 8               1 2           1 2               1                                                                     1 37
38 14 1                 1     1       1 1 1               1   1               1     1 1 1                   1         1     38
39 14     1     1 1 1                   1 1     1 1                                             1 1         1           1 2 39
40 12   1       1           1                       1       1         1         1 1 1     1                 1     1         40
41 7         1 1     1                   1 1                           1                                                 1 41
42 9 1         1         1         1           1                   1                   1               1       1           42
43 14     1     1                 2   1 1     1       1 1                   1                   1           1 1   1         43
44 14     1 1 1       1       1         1               1         1                 1     1       1     1     1       1     44
45 10     1         1                   1       1                     1                                     2       1   1 1 45
46 8                       1 1               1 2     1                                             1           1           46
47 6                             1                       1     1   1                   1                             1     47
48 14                       1   1   1       1 1         1 1           1         1           1   1 1               2         48
49 12   1                             1       1                     1     1         1   1 1 2 1       1                     49
50 15 1     1 2                                     1 1         1                       1 2 1 1 1         1     1           50
51 5                             1               1                             1             1                           1 51
52 9     1                           1     1         1               1 1   1                 1                   1         52
53 9   1       1     1 1                 1 1                     1                           1                       1     53
54 13   2               1       1           1   1                 1 1           1 1             1       1         1         54
55 8           1           1   1 1                   1                                         1           1     1         55
56 8     1     1 1       1     1                           1             1         1                                       56
57 7               1       1           1             1         1   1                                                     1 57
58 21 4           1   1   2                   1     1   1   1   1 1   1 1 1       1 1                     1         1       58
59 14         2   1 1                               2 1     1 1   1   1                                 1     1         1   59
60 3                         1   1                                                           1                             60
61 6                           1     1                     1     1               1               1                         61
62 12 1   1         1         1                       1 1   1 1           1   1   1                                     1   62
63 10                         1           1   1     1     1               1           1           2 1                       63
64 10                     1     1           1           1   1     1                         1 1                     1   1   64
65 9                                                     1     2       1     2                 1         2                 65
66 13               1   2 1     1     1             1                                   1           1       2 1   1         66
67 14         1   1   1 1     1         2                                 2             1   1             2         1       67
68 12       1     1               1         1           1     1               1 1         1               1         2       68
69 19 1 1       1 1 1     1   1   1         1             1 1       1         1   1             1     2               1   1 69
70 8             1               1           1 1                         1                       1     1           1       70
71 14 1                           1 2         1   1     1     1 1   1   2     1             1                               71
72 11 1       1     1         1     1                     1         1   1     1       1         1                           72
73 11     1 1         1 1                           1             1       1                 1   1       2                   73
74 15         1 1 1         1     1 1 3 1                                                 1 1 1                 1         1 74
75 8             1                 1       1     1   1                               1           1             1           75
76 14   1   1                 1 1     1       1     1     1           1       1 1     1         1         1                 76
77 12     1             1       1       2 1         1     1             1           1             1                     1   77
78 10   1   1           1           1                                 1                   1         2       1     1         78
79 17       2         1   1                       1           1             3     1           1     2 1 2               1   79
80 12     1 1         1                                         1   1               2         1     1   1 1             1   80
81 13       1             1     1                 1                         1 1 1     1     1                 1 1 1     1   81
82 18 1                                         1 1   1       1           2   1 2   1 1 1                       1 1   1   2 82
83 6                   1                       1                       1                   1               1   1           83
84 12 1     1             1       1   1                   1         1       1     1     1             1             1       84
85 12           1   1 1                           1                       1       1 1       1           1     1 1   1       85
86 13               1   2       1         1                             1   1           1                 1 1     1 1 1     86
87 6                                                           1                       1       3               1           87
88 13   1         1   1                   1   1   1                                     1 1         1       1   2     1     88
89 11           1   1               1           1       1         1               1 2                   1               1   89
90 7 1   1 1                                       1   1   1                                           1                   90
91 9   1   1         1 1                               1                                         1   1           1   1     91
92 6                                 1     1   1                                             1         1     1             92
93 7           1                             1               1             1                   1                     2     93
94 12   1         1     1 1       1 1             2       1                     1   1                                 1     94
95 13         1           1 1         1                         1   2   1         1   1     1     1               1         95
96 13 1                                     1 1         1     1 1     1           1       1     1     2       1             96
97 9 2     1               1             1     1                 1     1           1                                       97
98 9     1   1                       1   1             1 1                                       1           1     1       98
99 11               1                                       1 1                 1     2 1         2 1               1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
07
/
01
31
/
12
24
/
12
17
/
12
10
/
12
03
/
12
26
/
11
19
/
11
12
/
11
05
/
11
29
/
10
22
/
10
15
/
10
08
/
10
01
/
10
24
/
09
17
/
09
10
/
09
03
/
09
27
/
08
20
/
08
13
/
08
06
/
08
30
/
07
23
/
07
16
/
07
09
/
07
02
/
07
25
/
06
18
/
06
11
/
06
04
/
06
28
/
05
21
/
05
14
/
05
07
/
05
30
/
04
23
/
04
16
/
04
09
/
04
02
/
04
26
/
03
19
/
03
12
/
03
05
/
03
26
/
02
19
/
02
12
/
02
05
/
02
29
/
01
22
/
01
15
/
01
08
/
01
01
/
01
25
/
12
18
/
12
11
/
12
04
/
12
27
/
11
Ngày
/
Tháng
Bóng rổ Thể thao Tỉ số bóng đá Game casino Baccarat casino Cá độ thể thao Chọi gà Baccarat poker Casino game poker Casino game nổ hũ Trò chơi poker sòng bạc Game poker Baccarat Trò poker